Dodaj do ulubionych   |   strona główna  
 

 

|   Ubytování  |  Lyžařský vlek  |   Informátor   |    Galérie    |    Kontakt   |    LINKI    |


 


   
Národní park Gór Stołowych

 
 
 
 


           

 

Národní park Gór Stołowych byl vytvořen 16. 09. 1993. Je položen na území středních Sudet v severozápadní části kłodzké oblasti na česko-polských hranicích. Góry Stołowe je rozlehlá oblast pískovcových skal mezi Krkonošemi a Bystřickými a Orlickými horami. Na české straně se jedná o Broumovskou Vrchovinu a spadá pod CHKO Broumovsko. NP Gór Stołowych je devatenáctým Národním parkem v pořadí, který byl vytvořen v roce 1993 ve snaze uchránit přírodní bohatství. Rozkládá se na území Středních Sudet v severozápadní části Kłodzka u hranic s Českou republikou. Góry Stołowe ukončují od severozápadu Kłodzkou kotlinu, táhnou se v délce 17km jihovýchodním směrem: od polsko-české hranice až do údolí Bystrzyce Dusznické v okolí Polanica Zdrój. Tvoří tak fragment rozlehlého (45km dlouhého) horského pásma, které se nachází na území Středních Sudet. Značná část severozápadního území se nachází v České republice, kde je nazývána Broumovskou vrchovinou. Poté se území nachází opět na polské straně, kde se táhne od Mieroszowa nad údolím Zadrné, Zaworów. NP Gór Stołowych o rozloze 6340ha zabírá centrální část Gór Stołowych a severozápadní část Lewińských hor. Na severozápadě park sousedí z CHKO Broumovsko. Od jihu a severozápadu označuje hranice parku pásmo lesů, které se táhne od podnože Gór Stołowych a severozápadního fragmentu Lewińských hor. Má tvar trojúhelníku, který vyznačuje hranici státu a mezinárodní trasy, které touto oblastí procházejí: silnice E 67 a silnice č. 388, jež se sbíhají v Polanici Zdrój. NP Gór Stołowych protíná v každém období nezvykle malebná silnice Stu Zakrętów (Stovky zátáček). Tato trasa je hlavní komunikační tepnou parku. Cesta se vine přes Góry Stołowe a spojuje města, která se nacházejí na obou stranách masivu: Kodowu Zdrój a Radków. NP Gór Stołowych se rozkládá na území 63km2 a mezi nejvyšší body patří: Szczeliniec Wielki (919 m n. m.) a Skalniak (915 m n. m.). V parku se nacházejí oblíbené lázně a ozdravovny: Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój a Kudowa Zdrój.


Národní park Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31
 57-350 Kudowa Zdrój  
tel./fax. +48 74 866-14-36
WWW: www.pngs.pulsar.net.pl 

Legenda

 

Turistické stezky:

- - -  - červená
- - -  - modrá
- - -  - zelená
- - -  - žlutá

 

cyklistické trasy

http://www.pngs.pulsar.net.pl/img/rower1.gif- Trasa "Ściany"

http://www.pngs.pulsar.net.pl/img/rower2.gif- Trasa "Góry Stołowe"

http://www.pngs.pulsar.net.pl/img/rower3.gif- Trasa "Szczeliniec"


- Trasa im. T.G. Masaryka

- Trasa Rtyne-Karłów

-
Spojovací trasy

Inne

- lesy

-
obydlené oblasti

-
silnice

-
hranice NP Gór Stolowych  

- koleje

-
hraniční přechody
 Turistické stezky           Cyklistické trasy

     
      


Název Góry Stołowe dokonale popisují charakter této oblasti, jehož charakteristickými znaky jsou rozlehlé roviny a nad nimi se zvedající příkré stěny. Unikátní tvar, obohacený velkým množstvím různých forem pískovcových erozí v podobě hlubokých rozsedlin, labyrintů nebo jednotlivých skaliček rozmanitých tvarů, tvoří z Gór Stołowych výjimečnou oblast v celém Polsku. Tyto tvary jsou důsledkem deskovité stavby a sedimentů, které tvoří tyto hory. V pozdní křídě, v době před 95. až 80. milióny lety, tvořilo toto území zátoku rozlehlého a plytkého českého moře. Řeky tekoucí z blízkého okolí přinášely zvětralý materiál, který se usazoval na jeho dně. Výsledkem se vytvořily 3 vrstvy pískovce: spodní, prostřední a horní. Pískovce jsou uloženy téměř vodorovně a od mnoha svislých prasklin mají název tesané. Slínové skály v severozápadní části hor jsou spojeny do jednoho mohutného komplexu. Za současný vzhled Gór Stołowych vděčíme tektonickým vlivům a erozi, které se započaly v miocénu a trvají dodnes. Charakteristický povrch vznikl důsledkem dlouhodobých tektonických období před opětovným usazováním. Nacházejí se ve třech vrstvách:     
 

  • Vrstva III nebo horní vrstva – dnes dosahuje výšky 850 – 919 m n. m., jedná se o nejvyšší místa, nejmladší, nejvíce zerodované pískovcové vrstvy (horní tesané pískovce); vytvářejí vrchovinu Velkého a Malého Szczelińca, Skalniaka a Narożnika.
     
  • Vrstva II nebo prostřední – ve výšce 500 – 800 m n. m.; je přikrytá hrubou vrstvou slínitých skal, které tvoří spolu s prostředním tesaným pískovcem nižší usazenou vrstvu. Na této úrovni se nacházejí vesnice Karłów, Pasterka a Łeżyce Górne.
     
  • Vrstva I nebo dolní – v severozápadní části hor ve výšce 400 – 500 m n. m.
     


           

Současnou flóru vytvořily nejen rozdílné přírodní podmínky. Podobně jako v celých Sudetech byla přeměňována dlouhodobou činností člověka. Docházelo ke kácení lesů zejména v nižších oblastech, změny toku řek a záměna přírodních porostů na hospodářsky výhodnější stromy. Lesy zaujímají 89% z celkové rozlohy. Jedná se hlavně o smrkové lesy, které zde byly vysazeny. Národní park se nachází v dolních patrech horského lesa, ale lesy s převahou smrků a jedlí jsou typické spíš pro nižší oblasti. Smrkové lesy v pískovcových oblastech mají špatný zdravotní stav a v celém parku jsou jako monokultury náchylné no mnoho abiotických a biotických činitelů. Listnaté lesy v nižších částech pochází z přírodních zdrojů, ale dochovalo se jich málo a ve špatně dostupných místech. Jedná se zejména o bučiny, kolem potoků se objevují javory. Nejmenší zastoupení mají bažinaté lesy. Rostlinstvo charakteristické pro horské rašeliniště se skládá z borovice bažinné, která se nachází hlavně na „Velkém Bátorovském rašeliništi“ – druhé, co se nánosu týče, rašeliniště v Sudetech. Důležitou složkou flóry NP jsou skalní rostliny, např. mechy (více než 270 druhů), lišejníky (60 chráněných druhů) a kapradiny. Mezi nimi jsou zajímavé hlavně fytocenózy na slínových odkryvech s účastí kalcifilních rostlin a lomikámenu trsnatého, který v Polsku roste pouze v NP Gór Stołowych. Různorodé travnaté plochy zabírají rozloha cca 300ha. Od nich se odlišují bohaté floristické louky s velkým množstvím některých chráněných rostlin. Jedinečný vzhled těmto fytocenózám dodává upolín evropský, který je regionálně nazýván „kłodzkou růží“ a je považován za symbol regionu. Uprostřed vlhkých kosených luk a pastvin se setkáme se smilkovými trávníky a v suchých a slunečných místech to jsou suchomilné rostliny. V NP se nachází kolem 650 druhů. Mezi nimi je 28 chráněných rostlin, 11 patří na seznam ohrožených v Polsku a 9 spadá pod částečnou ochranu. Mimoto 16 jiných druhů cévních rostlin bylo uznáno jako regionálně cenné, tzn. ohrožené před vyhynutím v Sudetech a V dolním Slezsku.
                

V rozlehlých a hustých lesích na území NP žijí jeleni, srny, divoká prasata, lišky, veverky (černá i červená) a malí hlodavci. Těžko zpozorovatelnými zvířaty (noční způsob života) jsou jezevec, kuna, tchoř, lasice a hranostaj. Z hmyzožravých savců to je ježek a rejsek malý a ve vyšších polohách rejsek horský. V charakteristickém prostředí prasklin a štěrbin pískovcových skal žijí netopýři. Důležitým savcem v těchto oblastech jsou malé, veverce podobné, noční zvířata, které obývají hlavně listnaté a smíšené lesy. Jedná se plšíka lískového, plcha velkého a lesního. Na polsko-české hranici má své útočiště muflon, který byl přivezen z Korsiky, a druh horské ovce, jež byla aklimatizována v Sudetech. Mezi ptáky se zde vyskytují ořešníky, křivozobka smrková, čížek lesní, drozd brávník, žluna šedá a černá, krahujec a holub doupňák. Ornitologickou raritou je zde jeřábek, sluka, čáp černý, včelojed lesní, ostříž a charakteristický pro tajgu kulíšek nejmenší a sýc rousný. Ve skalách hnízdí výr, poštolka, krkavec, rehek a brhlík lesní. Rozlehlé travnaté plochy obývá linduška luční, bramborníček, skřivan a na evropské poměry málo rozšířené křepelky a chřástal. Mezi ptáky spojenými s vodou zasluhuje pozornost skorec vodní a konipas horský. Mezi hady se můžeme setkat se zmijí obecnou, užovkou, ještěrkou obecnou a slepýšem. Řídce se objevuje mlok a čolek. Svět hmyzu ještě není příliš prozkoumán, nicméně za pozornost stojí čeleď tesaříkovitých a chráněné druhy čeledi střevlíkovitých. Velmi zajímavá je také fauna zasněžených plání a fauna pavoukovitých rašelinišť a vlhkých pískovcových prasklin a štěrbin.
 Atrakcje Gór Stołowych

           

Góry Stołowe jsou velmi atraktivním turistickým územím. Park je protkán sítí turistických stezek (celková délka činí 100km). Mezi hlavní stezku se řadí trasa M. Orłowicze. Zpřístupňují všechny zvláštnosti tohoto skalního masivu, tzn.:     

·         překrásné skalní město na Sczelińcu Wielkim (919m n. m.), nejvyšším bodě Gór Stołowych

·         skalní labyrinty Błednych Skał v masívu Skalniak (915m n. m.)

·         Skalní Grzyby (Hřiby) a Radkowskie Skały

·         krásné Puchaczeské skály

·         krajinu připomínající svým charakterem savanu – Łeżyckie Skały

V parku se nacházejí i jiné skalní útvary, nejen ty, které se nacházejí na Szczelińcu Wielkim a Małym nebo v Błednych Skałach. Je možné se s nimi setkat i v regionu tzv. Skalnych Grzybů (jihovýchodní část PNGS), Radkowské Skały (při Szosie Stu Zakrętów) nebo také v okolí Białych Skał, které se nacházejí u Narożniku. Tyto místa jsou méně známé a turisty méně navštěvované, což je výhodou pro osoby, jež si cení blízký kontakt s přírodou. V blízkosti turistických tras se nacházejí parkoviště a odpočívadla. Jižním okrajem území vede mezinárodní cesta E-67 z Prahy, přes Wrocław do Warszawy. Hraniční přechody mezi ČR a Polskem jsou v Kudowa Słone a Tłumaczow. Výjimečnou atrakci tvoří cesta parkem, tzv. „Szosa Stu Zakrętów (Cesta o sto zatáčkách)“, která vede z Kudowa Zdrój přes Karłow do Radkowa. Karłów je nejlepším výchozím bodem k nejatraktivnějším částem Gór Stołowych – Szczeliniec Wielki a Błedne Skały. Osoby zajímající se geologií Sczelińce Wielkiego mohou využít stezku Skalne Rzeżby, které popisuje genezi Gór Stołowych.

     


plány skał

     
 informace pocházejí z internetové strany www.pngs.pulsar.net.plNárodní park Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31
 57-350 Kudowa Zdrój  
tel./fax. +48 74 866-14-36
WWW: www.pngs.pulsar.net.pl

 


 
 


   
Návrat   Domů 

 
 

MORENA - PORTALE INTERNETOWE 2007